Category Archives: Văn bản mới

Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 152/2020 quy định NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam

CHÍNH PHỦ ________ Số: 70/2023/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________ Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2023   NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định…

Translate »
All in one
Gọi