Chuyển tới nội dung

Nghị định 15 năm 2018 và các công văn về an toàn thực phẩm

Nghị định 15 năm 2018 về an toàn thực phẩm

Sau đây là các văn bản hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm. Văn bản quy định các thủ tục công bố sản phẩm, an toàn thực phẩm. 

1- Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm
Ban hành: 02/02/2018

  • Hiệu lực: 02/02/2018
  • Tình trạng: Còn hiệu lực
  • Cập nhật: 04/03/2023
  • Sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn: Công văn số 2129/BCT-KHCN và 3109/BCT-KHCN.

2. Công văn số 2129/BCT-KHCN ngày 21/03/2018 về triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

3. Công văn Số 3109/BCT-KHCN ngày 20/04/2018 V/v hướng dẫn thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm

4. Xem NĐ 15/2018/NĐ-CP

All in one
Gọi