Tag Archives: điều kiện kinh doanh ấn phẩm

Điều kiện kinh doanh xuất nhập khẩu xuất bản phẩm

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM 1. Cơ sở pháp lý Luật xuất bản ngày 20/11/2012 Nghị định 195/2013/NĐ-CP 2. Điều kiện kinh doanh: 2.1  Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ,…

Translate »
All in one
Gọi