Chuyển tới nội dung

Cập nhập hồ sơ kiểm dịch sản phẩm động vật

Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu

 

Động vật và sản phẩm động vật khi nhập khẩu vào Việt Nam, doanh nghiệp phải đăng ký kiểm dịch động vật như tóm tắt dưới đây:

I-  Bước 1:  Trước khi nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật, chủ hàng gửi 1 bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch cho Cục thú y qua đường bưu điện hoặc trên cổng thông tin một cửa quốc gia (khoản 1 Điều 45 của Luật thú y).

Nếu được chấp thuận, Cục Thú y gửi văn bản đồng ý kiểm dịch qua thư điện tử cho chủ hàng và cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu;

Hồ sơ gồm đăng ký kiểm dịch động vật gốm (1 bộ hồ sơ):

 1. Văn bản đề nghị theo mẫu 19 phụ lục V, thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT
 2. Đối với động vật, sản phẩm động vật thuộc đối tượng quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan khác, phải nộp văn bản hoặc giấy phép theo quy định.
 3. Đối với động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu để gia công, chế biến hàng xuất khẩu phải có Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y.

Cục thú ý sẽ xem xét dựa trên trường hợp doanh nghiệp sản xuất có được phép xuất khẩu thịt vào thị trường Việt Nam hay không.

Quý Khách có thể tham khảo tại đây để kiểm tra các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xuất khẩu qua Việtt Nam:

https://cucthuy.gov.vn/danh-sach-cac-doanh-nghiep-cua-22-nuoc-du-dieu-kien-xuat-khau-thuc-pham-co-nguon-goc-dong-vat-tren-can-vao-viet-nam

Trường hợp doanh nghiệp sản xuất không nằm trong danh sách nêu trên thì Cục Thú Y sẽ dựa trên thỏa thuận giữa Việt Nam và nước xuất khẩu nếu có để xem xét cấp phép

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật thú y, căn cứ tình hình dịch bệnh, hệ thống quản lý giám sát dịch bệnh, giám sát vệ sinh thú y của nước xuất khẩu, Cục Thú y có văn bản đồng ý kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu và hướng dẫn tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu.

Trường hợp không đồng ý phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Văn bản đồng ý và hướng dẫn kiểm dịch của Cục Thú y gửi cho chủ hàng và cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu qua thư điện tử.

Lưu ý: Cần cung cấp thông tin sau:

 • Tên và địa chỉ công ty bán hàng
 • Tên và địa chỉ nhà máy sản xuất
 • Số lượng hàng dự kiến nhập trong 3 tháng
 • Thời gian thực hiện

II- Bước 2: Sau khi được cục thú y chấp thuận, chủ hàng làm hồ sơ khai báo kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, hồ sơ gồm:

 1. Giấy đăng ký ( theo mẫu 3 phụ lục V thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT )
 2. Giấy kiểm dịch nước xuất khẩu (cần file scan để nộp trước, khi hàng về phải có file cứng)
 3. Giấy chấp thuận của cục thú y.
 4. Hóa đơn thương mại
 5. Vận đơn.

Sau khi cơ quan kiểm dịch đồng ý thì sẽ đi lấy mẫu kiểm tra, sau 3-4 ngày thì sẽ có kêt quả. Có kết quả thì làm tiếp thủ tục thông quan hàng.

Nội dung liên qua khác:

 

All in one
Gọi