Chuyển tới nội dung

Quy định mới về danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu

Ngày 27/06/2017, Bộ tài chính ban hành thông tư mới quy định về mô tả hàng hóa và mã HS, cụ thể như sau:

1Tên văn bản: Thông tư 65/2017/TT-BTC về danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam

2 Hiệu lực của Thông tư này: 01/01/2018

3- Thay thế: Thông tư 65/2017/TT-BTC thay thế Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

4- Nội dung chính của Thông tư gồm:

– Phụ lục I – Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

– Phụ lục II – Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới.

5- Link xem thông tư tại trang web của Hải quan Việt Nam:

https://customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=9992

Thông tin liên quan:

Công bố thực phẩm nhập khẩu
in Công bố sản phẩm

Công bố bao bì, dụng cụ, vật liệu
in Công bố sản phẩm

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu
in Công bố sản phẩm

Trả lời

All in one
Gọi